Pruksa : The Gallery

Pruksa : The Gallery / พฤกษา เดอะแกลเลอรี่ ปิ่นเกล้า

โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่  cr: ภาพจากโครงการเดอะแกลเลอรี่ http://www.pruksa.com/

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 

หน้าต่าง uPVC งานระหว่างติดตั้ง : โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 

ภาพการทดสอบว่าไม่มีน้ำรั่วซึม ก่อนส่งมอบงาน : หน้าต่าง uPVC โครงการพฤกษา เดอะแกลเลอรี่

 
Comments are Closed